حاضر جوابی

وقتی که ملا بچه بود و به مکتب می رفت روزی ملای آنها از او پرسید: نصرالدین بگو ببینم نصر چه کلمه ای است؟ نصرالدین گفت: مصدر است. ملا گفت: چرا درست را خوب جواب نمی دهی. ملانصرالدین گفت: آخر نصر فعل است و فعل اقسام مختلفی همچون ماضی و مضارع و امر دارد بنابراین گفتم مصدر است و اینطوری هم خودم را راحت کردم و هم شما را.

تعداد دفعات بازدید: 458