حسابداری ملا

از ملانصرالدین پرسیدند: ملا بلدی حساب کنی؟ ملانصرالدین جواب داد: بله، من حتی در این زمینه به درجه استادی هم رسیده ام. گفتند: ملا، ما چهار درهم پیدا کرده ایم و می خواهیم این چهار درهم را بین سه نفرمان تقسیم کنی، چکار می کنی؟ ملا به آنها رو کرد و گفت: به دو نفرتان دو درهم می دهم و به سومی نصیحت می کنم صبر کند تا دو درهم دیگر پیدا شود.

تعداد دفعات بازدید: 367