تلافی

دختر ملانصرالدین گریه کنان پیش او آمد و گفت: شوهرم هر روز مرا کتک می زند. ملا هم چوب دستی اش را برداشت و او را حسابی زد و گفت: برو به شوهرت بگو اگر از این به بعد دختر مرا بزنی من هم به تلافی زنت را می زنم.

تعداد دفعات بازدید: 461