مادر ملا

ملانصرالدین والده پیری داشت. روزی در جمع بستگان نشسته بود و شروع کرد به تعریف کردن از مادرش. یکی گفت: تو که مادر به این خوبی داری چرا برایش شوهر پیدا نمی کنی؟ ملا گفت: سرت به کار خودت باشد، با من از این شوخی ها نکن. مادر ملا رو به پسرش گفت: مادر جون چرا ناراحتی، حرف حساب که جواب ندارد!

تعداد دفعات بازدید: 375