جواب سوال

روزی شخصی پیش ملانصرالدین رفت تا از او سوالی بپرسد.ملانصرالدین گفت: در عوضش چه می دهی؟ مرد نگاهی به توبره اش کرد و گفت: سیب. ملانصرالدین پذیرفت و مرد سوالش را مطرح کرد. ملانصرالدین سیبی گرفت و جوابش را داد و همین طور جلو رفتند تا سیب ها تمام شد. وقتی ملا همه سیب ها را خورد، مرد گفت: می توانم یک سوال دیگر از شما بپرسم. ملا گفت: بپرس. مرد گفت: چطور توانستی این همه سیب را بخوری؟ ملانصرالدین جواب داد: اگر یک سیب دیگر داشتی این مشکلت را هم حل می کردم.

تعداد دفعات بازدید: 491