دعای بی اثر

روزی یکی از همسایه های ملا پیش او آمد و گفت: دختر من خیلی بد اخلاق است و همیشه با من دعوا دارد. دعایی برایش بنویس که خوش اخلاق شود. ملا گفت: برای دختر شما دعای من پیرمرد فایده ای ندارد او را پیش جوان بیست و پنج ساله ای ببرید تا درمانش کند.

تعداد دفعات بازدید: 482