وظیفه شناسی ملا

روزی ملانصرالدین بدون دعوت به مجلس جشنی رفت. یکی از مهمان ها پرسید: ملا! شما که دعوت نداشتی چرا آمدی؟ ملانصرالدین جواب داد: شاید صاحبخانه وظیفه خود را نمی داند اما من در انجام وظایفم کوتاهی نمی کنم.

تعداد دفعات بازدید: 522