بی عقلی ملا

از ملانصرالدین پرسیدند: کی متاهل شدی؟ گفت: قبل از اینکه عاقل شوم.

تعداد دفعات بازدید: 407