مهمان بی دعوت

شبی همسایه ملانصرالدین یک میهمانی داد و ملا را دعوت نکرد.ملا وقت شام که رسید نامه ای برداشت و به خانه همسایه رفت. نامه را داد به صاحب خانه و خودش نشست سر سفره و بی تعارف شروع کرد به خوردن. صاحب خانه پشت و روی نامه را نگاه کرد و پرسید: ملا! مطمئنی این نامه مال من است؟ ملانصرالدین گفت: بله این را برای شما آوردم که وقتی مهمانی می دهید مرا هم دعوت کنید.

تعداد دفعات بازدید: 371