فروش خانه

سه دانگ از خانه مال ملانصرالدین بود . روزی ملا رفت پیش دلالی و گفت : اگر بتوانی نصف خانه ام را بفروشی، سه دانگ دیگرش را هم خودم می خرم که همش مال من شود!

تعداد دفعات بازدید: 452