کفاره گناه

یک شب ملانصرالدین بی خود و بی جهت به صورت زن خود زل زده بود. زنش پرسید: چی شده هی داری بر بر من را نگاه می کنی؟ ملانصرالدین گفت: امروز چشمم به زنی مثل ماه افتاد. هر کار کردم نگاهش نکنم، نشد. امشب برای اینکه گناهم بخشیده بشود، دارم تو را دو برابر نگاه می کنم.

تعداد دفعات بازدید: 375