آشنایی

عده ای در بیابان نشسته بودند و غذا می خوردند. ملا که از آنجا می گذشت بدون تعارف کنارشان نشست و شروع کرد به خوردن.یکی از آنها پرسید: جناب عالی از دوستان چه کسی هستید؟ ملانصرالدین غذا را نشان داد و گفت: آشنای ایشان.

تعداد دفعات بازدید: 348