عیال بی عقل

روزی یکی از رفقای ملا او را دید و گفت: شنیده ام که عیالت عقلش را از دست داده، درست می گو یند؟ ملانصرالدین گفت: اشتباه به عرضتان رسانده اند چون زن من اصلاعقل نداشت که آن را از دست بدهد.

تعداد دفعات بازدید: 512