تشخیص زن و مرد

ملانصرالدین در مجلسی نشسته بود. چانه ها گرم شد و صحبت به عربستان و هوای گرم آنجا کشیده شد که مردم از فرط گرما در بعضی از جاها لخت و عور می گردند. ملانصرالدین پرسید: پس آنجا زن و مرد را چه طوری تشخیص می دهند.

تعداد دفعات بازدید: 573