به شکار رفتن بهلول و هارون

روزی خلیفه هارون الرشید و حمعی از درباریان به شکار رفته بودند ، بهلول نیز با آنها بود . در شکارگاه ، آهویی نمودار شد و خلیفه تیری بسوی آهو انداخت ، ولی به شکار نخورد . بهلول گفت : احسنت ! خلیفه غضبناک شده و گفت : مرا مسخره می کنی ؟ بهلول گفت : احسنت من به آهو بود که خوب فرار کرد .

تعداد دفعات بازدید: 3408