خیر دنیا و آخرت

به ملانصرالدین گفتند: ملا دست از این چرت و پرت هایی که می گویی بردار. اگر کمی اخبار و احادیث یاد بگیری، در دنیا و آخرت عاقبت به خیر می شوی.ملا گفت: بر حسب اتفاق از این دو علم هم بهره ای دارم. گفتند: خوب یکی از آنها را بگو. ملانصرالدین گفت: در حدیث است که اگر کسی دارای این دو صفت که می گویم باشند در دنیا و آخرت رستگار خواهد شد. پرسیدند: خوب آن دو صفت را بگو. گفت: راستش یکی از آن دو را وقتی ملایمان می گفت فراموش کردم یکی را هم خودم یادم نیست.

تعداد دفعات بازدید: 371