شمارش

ملا از عیالش پرسید: تو چرا سن خودت را نمی دانی؟ عیال گفت: من مراقب اثاث خانه هستم و هر روز آنها را می شمارم که دزد نبره باشد. سنم را که کسی نمی برد تا آن را بشمارم.

تعداد دفعات بازدید: 505