بهلول و وزیر

روزی وزیر به بهلول گفت : خلیفه تو را امیر و حاکم بر سگ و خروس و خوک نموده است . بهلول جواب داد : پس از این ساعت قدم از فرمان من بیرون منه که رعیت منی . همراهان وزیر همه به خنده افتادند ، وزیر از جواب بهلول منفعل و خجل گردید.

تعداد دفعات بازدید: 931