لرز یدن

روزی به ملانصرالدین گفتند: زمستان امسال خیلی سرد می شود شما برای فرار از سرما چه تهیه کرده اید؟ ملانصرالدین جواب داد: دیک و دیک لرزیدن.

تعداد دفعات بازدید: 465