باطن خراب

یک روز ملانصرالدین از کوچه ای می گذشت تا اینکه چند تا بچه فضول دنبالش راه افتادند و او را اذیت کردند. ملانصرالدین از دست آزار بچه ها به زمین خرابه ای پناه برد. صاحب خرابه ملانصرالدین را دید و از او پذیرایی مفصلی کرد.صاحب خانه در بین صحبت با ملا از او پرسید: جناب ملا! می دانی نشانه آخر الزمان چیست؟ ملا جواب داد: یکی از نشانه ها این است که هر که ظاهر نیکویی دارد باطن خرابی دارد و هر که ظاهر خرابی دارد باطن نیکویی دارد.

تعداد دفعات بازدید: 516