الاغ دم بریده

روزی ملا الاغش را می برد بازار تا آنرا بفروشد که یکدفعه توی راه الاغ توی گدالی افتادو دمش کثیف شد . ملانصرالدین گفت اگر الاغ را با دم کثیف توی بازار ببرم کسی آنرا نمی خرد، پس دم الاغ را برید و در خورجین گذاشت . وقتی رفت به بازار مشتری آمد جلو و گفت: عجب الاغ خوبی ، اما حیف که دم ندارد . ملانصرالدین با خوشحالی جلو آمد و گفت : شما بپسندید ، نگران دمش نباشید توی خورجین است به موقع آنرا تقدیم می کنم .

تعداد دفعات بازدید: 393