توکل

از مرغان هوا توکل بیاموز،چون بامداد هر روز،هر کدام از لانه و آشیانه خود بیرون می آیند،بیزار از خود و بیزار از خلق،چون شب درآید چینه دان آنها پر از دانه و به آشیانه خود بر می گردند.اگر بر خدا توکل کنید و مثل مرغان پی دانه روید،خداوند روزی شما را مقرر و برجا نهاده است

تعداد دفعات بازدید: 1789