اسپندان

اسپندان همان خردل است که با گوشت هاي چرب مي خوريم. به کلمه خردل رجوع شود.