چرا هوا در خط استوا گرم است؟

 هر بار که به نقشه یا کره ی زمین نگاه کنید خط استوا را با چنان شکل برجسته ای می بینید که دشوار می توان آن را یک خط فرضی پنداشت. ولی خط استوا یک خط فرضی بیش نیست. واژه ی خط استوا کلمه ای است که از لاتین گرفته شده و به معنای "برابر کردن" است. خط استوا زمین را به دو بخش : نیمکره ی شمالی و نیمکره ی جنوبی، تقسیم می کند. خط های دیگری نیز بر روی کره ی زمین به موازات خط استوا فرض می شود. هر یک از این خط ها را مدار می نامند. در جغرافیا استوا را خط صفر فرض می کنند و آنگاه مدارهای بالا و پایین آن را طبق درجاتی معین اندازه گیری کرده و به این وسیله عرض جغرافیایی هر منطقه ای از زمین مشخص می شود. پس عرض جغرافیایی هر نقطه ای از زمین عبارتست از فاصله ای که آن نقطه با خط استوا دارد و این فاصله را بر حسب درجه بیان می کنند.

   در نقشه می بینیم که زمین به پنج منطقه تقسیم می شود. این منطقه ها به ترتیب زیر هستند:

1.       منطقه ی قطب شمالی یا شمالگان
2.       منطقه ی معتدل شمالی
3.       منطقه ی گرمسیری یا حارّه
4.       منطقه ی معتدل جنوبی
5.       منطقه ی قطب جنوبی یا جنوبگان

   منطقه ی حارّه عبارتست از نواحی واقع بر خط استوا که تا 5/23 درجه به بالا(عرض شمالی) و تا 5/23 درجه به پایین(عرض جنوبی) گسترده شده است. این قسمت از زمین را منطقه ی استوایی نیز می گویند. در منطقه ی استوایی، اشعه ی خورشید به طور عمودی می تابد. از این رو نقاطی که در این منطقه واقع اند همیشه گرمند. اکنون ببینیم دلیل آن چیست؟ می دانید که زمین در گردش خود به دور خورشید، دارای محوری کج است. از این رو خط استوا هم نسبت به مسیر زمین اندکی کج می شود که این کجی دقیقاً 5/23 درجه می باشد. به خاطر همین کجی، نور عمودی گاهی هم بر قسمت های جنوبیش می تابد. اما هیچ گاه خورشید بر مناطقی که بیش از 5/23 درجه از استوا دورند به حالت عمودی نمی تابد.

تعداد دفعات بازدید: 16508