چرا گرفتن ماه و خورشید کم روی میدهد ؟

ماه که به دور زمین می چرخد اگر در مسیر خود ، میان زمین  وخورشید قرار بگیرد ، سایه اش بر سطح زمین افتاده در این هنگام (خورشید گرفتگی) یا کسوف را پدید می آورد .
خورشید فقط در زمانی صورت می گیرد که ماه نو است . چون در این هنگام است که ماه بر فراز زمین در طرفی واقع شده که رو به سمت خورشید دارد . اگر توجه کرده باشید در روز روشن ، ماه نو را بسیار دیده ایم و این به همان دلیل است که ماه نو بر فراز این قسمت از زمین،بین ما و خورشید ، قرار گرفته است .
اکنون شما می پرسید ، پس چرا مرتب در آغاز هر ماه نو ، خورشید نمی گیرد ؟
پاسخ شما این است :
ماه در سفر 29 روزه خود به گرد زمین، گاهی بالا و گاهی پایینتر از مدار زمین حرکت می کند. بنابراین ، بسیار کم روی می دهد که خط سیرش درست بر روی خط سیر ومدار زمین بیفتد . ماه فقط در صورتی می تواند چهره زمین رااز نور خورشید مانع شود که در روز بر فراز آسمان بالا آمده و ضمن گردش خود ، بر روی مدار زمین افتاده باشد .
خورشید ممکن است به طور کامل ، یا حلقه وار و یا قسمتی بگیرد .
اگر ماه کاملا جلوی نور آفتاب را بگیرد ، خورشید به طور کامل گرفته است . ولی همیشه ماه در یک فاصله معین از زمین قرا رنمی گیرد . چه اغلب از زمین آنقدر دور است که نمی تواند تمام سطح خورشید را از نظر ما بپوشاند . آنگاه چون کسوفی رخ بدهد می بینیم که ماه به گونه صفحه ایدایره ای و تاریک در آمده و طوری سطح خورشید را پوشانیده که تنها دایره ای بسیار باریک از آن ، در اطراف ماه باقی مانده است .
این دایره روشن را میگویند ((حلقه)) و اینگونه کسوف را کسوف حلقه وار می نامند .
کسوف ناقص نیز هنگامی رخ میدهد که تنها قسمتی از صفحه ماه میان زمین و خورشید ، حایل شده باشد .
اما ((ماه گرفتگی)) یا خسوف تنها زمانی روی می دهد که ماه کامل باشد . چه در این هنگام است که ماه در قسمتی از زمین بر فراز آسمان بالا آمده که شب است و زمین هم کاملا پشت به خورشید دارد .
آری ، در چنین صورتی است که ماه کم کم وارد سایه مخروطی شکلی می شود که در آنسوی زمین ، براثر غیبت آفتاب ، پدید آمده . پس در این هنگام زمین مانع رسیدن نور آفتاب به ماه می شود و اینجاست که گرفتگی ماه به طور کامل رخ می دهد .
اما اگر تنها قسمتی از ماه وارد سایه تاریک و مخروطی شود ، خسوف به طور ناقص انجام گرفته است .
در برخی سالها ماه گرفتگی هرگز نداریم ، ولی گاهی هم یک تا سه بار در سال ، ماه گرفتگی رخ می دهد .
برعکس ، خورشید گرفتکی همه ساله باید رخ دهد  و گاهی هم تا پنج بار تکرار می شود .
در حدود 360 سال یکبار در هر نقطه ای از زمین یک کسوف (خورشید گرفتگی) کامل قابل رویت است .

تعداد دفعات بازدید: 1456