چرا منظومه شمسی بدینگونه شکل گرفته است ؟

تا آنجا که کاوش کرده ایم هنوز دلیل این که چرا منظومه خورشید بدین شکل درآمده ، معلوم نشده.
چه مگر ممکن نبود که این منظومه به صورتی دیگر در می آمد ، درست همانگونه که دیگر منظومه ها به شکلهای دیگری در این جهان پدید آمده اند ؟  با اینهمه این را میدانیم که شکل هر منظومه با چگونگی پیدایش آن ارتباط دارد . از سوی دیگر، بشر نیز قانونهایی در طبیعت کشف کرده که با توجه به آنها ، منظومه خورشیدی نمی توانست جز شکل کنونی خود ، به صورت دیگری درآید .  زمین ، مانند سیاره های دیگر ، در مسیر ویژه ای راه خود را می پیماید . یعنی در مداری معین پیوسته به دور خورشید می چرخد .   همه می دانیم مدتی از زمان طول می کشد تا زمین یکبار به دور خورشید بگردد ، و این مدت درست یکسال خورشیدی است .  سیاره های دیگر نیز همینگونه مدارهایی دارند ولی بزرگتر یا کوچکتر ازمدار زمین اند .  حال چگونه این منظومه خورشیدی پدید آمده و چگونه این سیاره ها دارای این اندازه و موقعیت و این مدارها شده اند ، بر اختر شناسان بدرستی معلوم نیست .  آنان در این باره فرضیه هایی دارند که بر دو گروه تقسیم می شوند .  دو فرضیه :  - یکی آنکه می گویند ، پدید آمدن سیاره ها بخشی از تغییر تدریجی خورشید بوده که از توده چرخانی از گاز گرم ، به حجم و درخشندگی کنونی اش در آمده .  سیاره ها که روزی توده های کوچک در میان گاز و توده عظیم غبار بودند، بمرور به شکل کنونیش در آمدند.  - گروه دوم از فرضیه ها بر این پایه نهاده شده که می گویند :   روزگاری میان خورشید و ستاره ای که از پهلویش می گذشت ، برخورد کوچکی رخ داد . آنگاه اجزای بزرگی از خورشید جدا شده و اینها در فاصله گوناگونی به گرد آن شروع به گردش کردند آن اجزا اکنون همین سیاره ها هستند .    اکنون برای ما مهم نیست که کدامیک از این دو فرضیه ها درست باشد ، چه در هر حال منظومه ما بهمین شکلی درآمده که اکنون دیده می شود .  حال ببینیم که چگونه منظومه ما نظم و حالت خود را اینگونه باقی نگاه داشته است ؟   کپلر برای حرکت سیارات قانونهایی کشف کرده که بدین گونه بیان میشود :  قوانین سه گانه کپلر :  1- همه سیاره ها در یک مدار بیضی شکلی به گرد خورشید می چرخند .  2- هر سیاره ای که در گردش خود نزدیک به خورشید میرسد ، سرعتش افزون میشود .  3-بین مسافت و دوری سیاره از خورشید با زمانی که مدار خود را می پیماید ، نسبت خاصی برقرار است .    سپس نیوتن آمد و ((قانون جاذبه)) را بیان کرد . قوانین سه گانه کپلر نیز البته یکی از پایه های اساسی قانون جاذبه نیوتن به شمار می آید .  قانون جاذبه بیان گر این موضوع است که چگونه دو چیز همدیگر را به سوی خود جذب می کنند .  بنابراین ، اگر منظومه خورشیدی بر جای خود باقی مانده ، این بر اثر وجود قوانین وه ای در طبیعت است که همبستگی خورشید را با سیاره ها تضمین می کنند .   

تعداد دفعات بازدید: 670