روشن ترین ستاره کدام است ؟

آیا هیچ تاکنون به آسمان نگاه کرده اید تا روشن ترین ستاره را بیابید ؟

شاید تصور کنید ستاره گانی که به چشم می آیند از شمار بیرونند . ولی خیر ، ستارگانی که با چشم غیر مسلح قابل دیدن هستند ، حدود شش هزارند .

یک چهارم آنها در جنوب واقعند که از این رو نمی توان آنها را در آمریکای شمالی تماشا کرد .

اختر شناسان یونانی ، در دو هزار سال پیش ، ستارگان را از نظر بزرگی و درخشندگی به دسته هایی تقسیم کرده اند .

پیش از اختراع تلسکوپ ، ستارگان تنها تا شش درجه از لحاظ بزرگی و کوچکی قابل تشخیص بودند . یعنی درشتترین ستارگان ، روشن ترین آنها بودند و سپس ستارگانی که که به ترتیب شش مرتبه از آنها کوچکتر بودند، بتدریج کم نورترین آنها به شمار می آمدند .

اما از اینها کوچکتر دیگر ستاره ای قابل رویت نبود .

ولی امروزه توانسته اند حتی ستارگانی را که بیستو یک بار کوچکترند ، به کمک تلسکوپ ، مشاهده کنند .

هر ستاره ای به اندازه ای که باشد ، از لحاظ روشنائی تقریبا دو برابر ونیم درجه ضعیفتر از ستاره ای است که یک مرتبه از آن بزرگتر است .

بیست و دو ستاره هستند که از همه ستاره گان دیگر بزرگترو روشن ترند.

درخشانترین این ستاره ها نیز شعرای یمانی است . بزرگی این اختر را به عدد منهای 6/1 نشان می دهند .بنابراین ستاره (شعرای یمانی) هزار بار روشنتر از ضعیفترین ستاره ای است که با چشم غیر مسلح ما قابل دیدن است .

ستارگان را هرچه با حجمهای کوچکتر در نظر بگیریم تعدادشان بیشتر است . از اینرو ستارگانی که از لحاظ بزرگی در ردیف اول هستند ، فقط بیست و دو ستاره اند . ولی تعداد

ستارگان ردیف بیستم حتی به یک میلیارد می رسد .

تعداد دفعات بازدید: 1655