چرا غروب آفتاب قرمز رنگ می نماید ؟

غروب سرخ فام زیبا با آنهمه رنگهای بهم آمیخته و مواجش ، یکی از دلپذیرترین مناظر طبیعی است . به هنگام تماشای این منظره شاید هم به خود گفته باشیم : ((اوه ، خورشید چه قرمز شده !))
البته باید یدانیم که این خود خورشید نیست که هنگام غروب ، قرمز می شود . بلکه این تنها نظر ماست که در آن لحظه خاص ، خورشید را بدینگونه جلوه گر می یابیم .
آری ، درست در همان لحظه ای که خورشید به نظر ما قرمز رنگ می آید ، مردمی که هزاران فرسنگ در جهت غرب از ما دورند ، هرگز آن را بدین رنگ نمی بینند .
تنها چیزی که به هنکام غروب فرق کرده ، و باعث رنگ قرمز خورشید شده مسافتی است که نور آفتاب باید آن را در داخل اتمسفر یا جو زمین بپیماید .چه هر اندازه که خورشید از افق پایینتر می رود مقدار مسافتی که نور در جو می پیماید ، بیشتر می شود .
اکنون بخاطر آوریم که نور آفتاب ترکیبی است از نور های رنگارنگ . نور آفتاب بطور عادی به نظر ما سفید جلوه می کند . ولی چون جو زمین ، یعنی هوای گردا گرد آن از ذرات هوا ، غبار ، بخار آب و سایر اجسام ناخالص مملو است ، از اینرو نوری که از آن عبور میکند ، به وسیله این ذرات به رنگهای گوناگونی منعکس می شود .
اتمسفر یا جو زمین به گونه ای است که نور بنفش ، آبی و سبز را بیشتر از نور قرمز و زرد منتشر می کند . از اینرو چون خورشید در افق رو به پایین می رود ، جو زمین رنگهای قرمز و زرد را بیشتر در خود نگه داشته ، بیشتر آنها را بدید ما می آورد . پس به همین دلیل است که افق هنگام غروب به رنگ قرمز جلوه گر می شود .
در ضمن ، همین سیستم خاص نور افشانی که در جو زمین وجود دارد ، برای ما مطلب دیگری نیز روشن میسازد . آن اینکه چرا ما آسمان رابه رنگ آبی می بینیم ؟ نور بنفش و آبی دارای امواجی کوتاه هستند ، یعنی حدود ده مرتبه سریعتر از امواج نور قرمز در جو زمین پخش می شوند . این نکته می رساند که اشعه قرمز خود به طور مستقیم در جو زمین حرکت می کنند ، ولی امواج آبی باید به وسیله ذرات هوا ، آب و غبار پخش گردند پس وقتی که ما سر به آسمان بلند می کنیم ، در حقیقت امواجی را می بینیم که بدین گونه پخش شده اند . آنگاه از همین رو است که آسمان به نظرمان آبی می آید .


تعداد دفعات بازدید: 1280