رنگین کمان چیست؟

یکی از زیباترین مناظرطبیعی رنگین کمان است.

بشر مدتها می خواست بفهمد که چه چیز رنگین کمان را بوجود می آورد.

حتی ارسطو فیلسوف بزرگ یونانی می کوشید که آن را به گونه ای بیان کند

وی می اندیشید که رنگین کمان بازتابی از اشعه خورشید به وسیله باران است ولی او در اشتباه بود.

         نور آفتاب یا هر نور سفید دیگری آمیزه ای از تمام رنگهاست.

رنگین کمان یک طیف بزرگ منحنی و یادسته ای از رنگهای گوناگون است.این منظره از شکستن نوری که از میان قطره های باران گذشته است.

پدید می آید.در اینجا قطره های باران هر یک منشوری است که نور خورشید را تجزیه می کند.بنابراین رنگین کمان را تنها می توان در اثنای ریزش باران تماشا کرد. یعنی هنگامی که هم باران می بارد وهم از سوی دیگرخورشید می تابد و شما نیز میان این دو قرار گرفته باشید.

به گفته دیگر باید خورشید ازپشت سر شما بتابدوباران هم در جلوی رویتان

باشد تا آنگاه بتوانید رنگین کمان را ببینید.در اینصورت  خورشید ازپشت سر شما از بالای شانه هایتان به قطره های باران می تابد. نورش را باران تجزیه

می کند و آن را به شکل طیف یا نوارهای رنگین در می آورد.

ازاینرو رنگین کمان را تنها در صبح زود یا در عصر می توان دید.

تعداد دفعات بازدید: 4178