درازترین میزنهار

درماه مارس 1998 ، درازترین میزنهار برای پذیرایی از 15000 نفر چیده شد.این سفره غذا که 5 کیلومتر طول داشت روی پل 18 کیلومتری واسکوداگاما (Vasco Da Gama درشهر لیسبون درپرتغال) پهن شد و ازمیهمانانی که توسط 200 اتوبوس به محل آورده شده بودند، پذیرایی شایانی به عمل آمد.