ژوزفین بلات ( ایالت نیوجرسی، امریکا، سال 1895 )

از پهلوان بازی های بلات در تئاتر بیجو بلند کردن یک وزنه 1700 کیلویی بود که بالاترین رکورد وزنه برداری برای یک زن است.