قدیمی ترین کتاب خطی

قدیمی ترین کتاب خطی که تا به امروز سالم باقی مانده است، مزامیر داود به زبان قبطی متعلق به 1600 سال پیش می باشد که در سال 1984 در منطقه بنی صدف در مصر بدست آمد.