کوتاه ترین دوران حاملگی در حیوانات

اپوسوم یک نوع حیوان کوچک پستاندار است که دوران حاملگی اش تنها 8 روز طول میکشد .