لودویگ فون بتهوون ( 1827 ـ 1770 )

وی در 32 سالگی کم کم شنوایی اش را از دست داد و در 46 سالگی به کلی ناشنوا شد. شاهکارهای موسیقی اش را در سالهای پس از ناشنوایی نوشت.