وسیع ترین شهر ها

کیرونا ، واقع در سوئد ، وسیع ترین شهر جهان با 14136 کیلومتر مربع مساحت است .