گرانترین کفش

فیلدمارشال ژان فدور بوکاسا امپراتور کشور جمهوری افریقای مرکزی، در دسامبر 1977 هنگامی که در مراسم تاج گذاری شرکت کرد، یک جفت کفش به پا داشت که 85000 دلار برای دوخت و تزئین آن هزینه شده بود.