خمیازه کشیدن

بر مبنای یک گزارش منتشره در 1888، یک دوشیزه 15 ساله بیمار به مدت 5 هفته بدون وقفه خمیازه کشیده است.