بیشترین بمباران

کشوری که بیش از همه بمباران شده لائوس است . برآوردها حاکی است که در فاصله ماه مه 1964 تا 26 فوریه 1973 ، قریب به 5/2 میلیون تن بمب از انواع مختلف روی مسیر شمال – جنوب جاده تدارکاتی موسوم به هوشی مینه منتهی به ویتنام جنوبی فرو ریخته شد .