قدیمی ترین رصدخانه

قدیمی ترین رصدخانه جهان که کماکان سالم و دست نخورده مانده است ، برج بادها نام دارد که قدمت آن به سال 70 قبل از میلاد باز می گردد . در این رصدخانه یک ساعت آبی و چند شاخص آفتاب تعبیه شده است .