آنتونی بارکر ( نیویورک، حدود سال 1902 )

لقب " پل گوشتی " را به خود اختصاص داده بود چون در یکی از پهلوان بازی هایش، اتومبیلی با سرنشینانش ( وزنی حدود 1500 کیلو گرم ) را روی دستانش نگاه می داشت.