تامس ادیسون

گرچه قادر بود با حداقل خواب شبانه سر کند ولی غالباً بعد از فعالیت های کاری یک چرت نیم ساعته می زد.