جورج، دوک کلارنس

( نجیب زاده انگلیسی، 1478 ـ 1449 میلادی ) مشهور است که به دستور برادرش ریچارد سوم در خمره شراب خفه شد.