کوتاه ترین خط ساحلی

کشور بسیار کوچک اما مستقل موناکو، فقط 5/61 کیلومتر خط ساحلی دارد که البته اسکله ها و موج شکن ها در این محاسبه نیامده است.