هلن کلر ( 1968 ـ 1880 )

او که از 2 سالگی کور و کر شد، خطیبی موفق شد و ده کتاب نوشت و بسیاری آثار مفید دیگر از خود به جا گذاشت.