دوران حاملگی در حیوانات

طولانی ترین دوران حاملگی پستان داران را در مورد فیل هندی میتوان یافت ، که بطور متوسط 630 روز و گاهی 760 روز – دو سال و یک ماه – طول می کشد .