برلین ( سال 1936 )

هیتلر دستور داده بود در همه مستراح ها ،اعلان هایی با متن " ورود سگ ها و یهودیان ممنوع است " نصب نمایند. بیله لاتور یکی از مقامات رسمی بازی های المپیک از هیتلر خواست که این اعلانات جمع آوری گردد. هیتلر در پاسخ گفت: " وقتی که شما در منزل یک دوست میهمان هستید آیا برای او تعیین تکلیف می کنید؟ " لاتور جواب داد: من را می بخشید آقای صدراعظم ولی هنگامی که پرچم المپیک به اهتزاز در میآید اینجا دیگر آلمان نیست بلکه المپیا است و ما میزبان هستیم. " هیتلر دستور داد اعلانات را بردارند و شخصاً به اولین دو برنده مدال طلا تبریک گفت ولی روی خودش به جسی اونز ( سیاه پوست امریکایی ) که 4 مدال طلا برده بود نشان نداد.