سنگین ترین بار

سنگین ترین بار که تاکنون روی چرخ در زمین حمل شده 2،700 تن است که در 4 اکتبر 1980 در بندر روتردام در هلند حمل شد. محموله یک گوی شناور عظیم به طول 82 متر بود. وزن وسیله نقلیه 1،024 چرخه و محموله آن روی هم 3،267/5 تن بود.