بدترین سارق بانکها

جان دلینگر,که از طرف اف بی ای لقب:دشمن شماره یک بشریت را گرفته بود در سن 31 سالگی ظرف مدت یک سال 16 برابر کل فعالیت جسی جیمز سارق معروف غرب وحشی به سرقت بانکهای امریکا پرداخت.گفته می شود در سال 1934 او بدست پلیسی بنام مروین پرویس نا قافل بقتل رسید.پس از گذشت سالها,هنوز هم عکس او بر روی سیبلهای پلیس امریکا مشاهده می شود.