سنگین ترین سکه

سنگین ترین سکه ورقهای مسی 10 دالری (Daler ) سوئدی به وزن 71/19 کیلوگرم و ضرب سال 1624 است. ضمناً سکه های طلای 200 ماهور (Mohur ) هندی مورخ 1654 وزنی معادل 2،177 گرم و قطری برابر 136 میلیمتر دارند.