بدترین آدم کش قرن بیستم

تئوفیلو رویاس اهل کلمبیا و سردسته گروه دزدان مسلح، لقب بدترین آدمکش قرن بیستم را گرفته است چه از سال 1948 تا هنگام مرگش در 22 ژانویه 1963، 592 را به قتل رساند.